Pensioendeelnemers hebben recht op meer zeggenschap

woensdag 20 september 2017
Thema's:  Blog

Vertrouwen en draagvlak zijn bepalend voor de duurzaamheid van ons pensioenstelsel. Het huidige stelsel staat daarmee op gespannen voet.  Het pensioencontract is voor zowel werkenden als gepensioneerden zo ingewikkeld, dat het niet te begrijpen valt, terwijl in de praktijk steeds meer risico’s bij de pensioendeelnemer komen te liggen. Dat zeggen Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten en Kees Cools, hoogleraar corporate finance in hun rapport “Governance en pensioenstelsel”. Het kwam al in 2014 uit, maar lijkt aan actualiteitswaarde niets te hebben verloren.
Arnoud Boot was spreker op de jongste Algemene Ledenvergadering van de KNVG. Dat is de reden dat we het rapport nog een keer in herinnering roepen.

Meer invloed op het bestuur
Omdat ze zelf opdraaien voor de risico’s moeten werkenden en gepensioneerden meer invloed krijgen op de samenstelling van het bestuur van de pensioenfondsen en de Raad van Toezicht. “Gezien de diversiteit van belangen tussen verschillende jaargangen van deelnemers ligt het minder voor de hand dat deelnemers zelf in  een bestuursorganen zitting nemen: ze moeten evenwichtig vertegenwoordigd worden”, aldus Boot en Cools

Bestuurders negeren pensioendeelnemers
In de huidige wet zijn de belangen van de direct betrokkenen niet goed geborgd, vinden de rapporteurs. Er is voor pensioenbestuurders geen noodzaak om direct belanghebbenden bij hun beslissingen te betrekken en dat gebeurt dan ook onvoldoende.

DNB speelt een onbegrijpelijke rol
In het rapport dat door de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde is uitgebracht onder de titel “Toekomst voor aanvullende pensioenen”  constateren de auteurs ook een gebrek aan vertrouwen in de toezichthouder, De Nederlandsche Bank. Die staat voor een (veel te) moeilijke taak, omdat de pensioenregels zoals vastgelegd in het Financiële Toetsingskader arbitrair zijn.
De spelregels die DNB hanteert bij het toezicht, zijn net zo onbegrijpelijk als het hele pensioenstelsel.

Stuiptrekking
De commissie ziet het pensioenstelsel als een van de laatste “stuiptrekkingen van de verzorgingsstaat”. In de toekomst zal niet meer het idee bestaan dat iemand op enig moment “met pensioen gaat”. Het wordt meer-en-meer een geleidelijk proces. 
Reageer op dit item