Pensioenen 50Plus

dinsdag 3 maart 2015
Thema's:  Stemadvies

Deze partij maakt zich grote zorgen over het koopkrachtverlies voor mensen met een aanvullend pensioen. Er is sprake van een opeen stapeling van fiscale maatregelen, waardoor gepensioneerden er al behoorlijk op achteruit zijn gegaan en nog koopkrachtverlies zullen leiden. Daarom stemde deze partij in december tegen de nieuwe pensioenwet.

In grote lijnen kijkt 50 Plus tegen de pensioenproblematiek aan, zoals ook de verenigingen van gepensioneerden. Dat betekent dat gekozen wordt voor een pensioenstelsel dat gebaseerd is op solidariteit (samen risico’s delen) en collectiviteiten (samen doen, de opbrengst gaat niet naar aandeelhouders, maar naar de pensioengerechtigden). Het geld in de pensioenpot moet gebruikt worden voor pensioenen en niet om andere overheidshobby’s te financieren.

Meer informatie treft u onderstaand:

Tekst in zwart = standpunt 50Plus

Tekst in ROOD = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening NIET)

Tekst in GROEN = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening WEL)

50Plus: pensioen is uitgesteld loon
Pensioen is uitgesteld loon waar iemand bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in alle redelijkheid op moet kunnen rekenen. Iemand heeft tegen die tijd immers niet meer de mogelijkheid om zijn of haar inkomenspositie te veranderen. Gepensioneerden dienen niet met onterechte kortingen op hun pensioen geconfronteerd te worden. Deze kortingen zijn het gevolg van de rekenrente die het kabinet hanteert. Vergeleken met het buitenland is deze uitzonderlijk laag. Door die lage rekenrente moeten pensioenfondsen zich onnodig arm rekenen. De huidige rekenrente is volgens 50PLUS vooral een politieke keuze en niet noodzakelijk is om de pensioenen ook in de toekomst betaalbaar te houden, zoals het kabinet stelt.

Ons commentaar:
Wij delen het oordeel, dat iemand die voor zijn pensioen betaalt, moet weten waar hij nu en in de toekomst aan toe is. Geen beloftes doen, die niet nagekomen kunnen worden en beloftes die wel gedaan zijn ook WEL nakomen. Deskundigen zijn het erover eens, dat de door de overheid gehanteerde rekenrente een politieke beslissing is. De feitelijke rendementen van de pensioenfondsen zijn al jaren veel hoger. De overheid rekent nu met een rente van 1 tot 2%. Doet dus net alsof er op elke 100 euro bij pensioenfondsen per jaar niet meer binnenkomt dan 1 tot 2 euro, terwijl de feitelijke rendementen al 50 jaar lang gemiddeld 7% zijn. De pensioenfondsen staan er beter voor dan het kabinet suggereert. En inderdaad: pensioen is uitgesteld loon.

--------------------

50Plus: strenger toezicht
50PLUS vindt dat er een strenger toezicht moet komen in de pensioensector omdat het verleden heeft geleerd dat op onverantwoorde wijze met de pensioengelden is omgegaan. Toen de bomen nog tot aan de hemel reikten besloten de pensioenfondsen onterecht tot de zogeheten premie holidays. Dat waren premiekortingen en soms zelfs een tijdelijke stop op het afdragen van pensioenpremies. Er werden zelfs terugstortingen gedaan aan bedrijven en rijksoverheid.

Ons commentaar:
In de 80-er jaren haalde de overheid 30 miljard euro uit het ABP. Als dat niet was gebeurd, dan zou de pensioenspaarpot van de ambtenaren nu 100 miljard hoger zijn geweest en was er nu niet de noodzaak geweest om te korten. Er zou dan ook meer tijd zijn om na te denken over het aanbrengen van verbeteringen in ons pensioenstelsel. Er is sowieso geen reden om hals-over-kop te handelen. In de pensioenspaarpot zit 1200 miljard. 1/3 Deel daarvan gaat in de toekomst naar de overheid in de vorm van belasting. Dat is 400 miljard, ongeveer even groot als de staatsschuld (441 miljard). Nederland heeft geen probleem, we maken problemen. Eens dus met deze visie van 50+

--------------------

50Plus: meer inspraak voor gepensioneerden
Pensioenfondsen hadden met de op komst zijnde vergrijzing als goed huisvader met de pensioengelden om moeten gaan zodat onterechte kortingen en achtergebleven indexeringen vermeden hadden kunnen worden.
50PLUS vindt dat gepensioneerden evenveel inspraak dienen te hebben als deelnemers en werkgevers. Het oorspronkelijke wetsvoorstel D66/VVD kent gepensioneerden ten minste 25% van de zetels in het bestuur toe. In het afgezwakte aangenomen wetsvoorstel VVD/PVDA is dit echter maximaal 25%. Bovendien geldt dit maximum alleen voor gepensioneerden en niet voor de deelnemers. 50PLUS vindt dit onderscheid ongerechtvaardigd. Gepensioneerden, deelnemers en werkgevers dienen evenveel zeggenschap te hebben.

Ons commentaar:
50 Plus kiest voor een pensioensysteem, dat door de pensioengerechtigden en inleggers zelf wordt (mede) beheerd. Het sluit aan bij de opvatting van de organisaties van gepensioneerden. Het is niet zo, dat deze organisaties  geen verbeteringen willen, maar ze willen wel een paar principes overeind houden. 1. Principe van de solidariteit (samen delen we verlies en winst), 2. Collectiviteit (we doen het samen en laten het niet over aan de markt) 3. We willen als burger zelf zeggenschap: het is ONS geld en WIJ bepalen hoe daarmee wordt omgesprongen. 50 Plus lijkt die principes te delen.

--------------------

50Plus: pensioenstelsel wankelt
Door de financiële crises zijn de buffers van pensioenfondsen uitgehold. Indexatie wordt al jaren nagelaten. Vakbonden en werkgevers zijn verantwoordelijk. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er sprake was van ondeskundig bestuur, slecht beleggingsbeleid, onvoldoende inzicht in beleggingskosten, onjuist economisch risicomanagement en belabberde communicatie.
Vooral die communicatie ontaardt nu in misleiding. Pensioenbesparingen zijn in het verleden vaak gebruikt voor andere doeleinden. Daarnaast was er een ongefundeerd optimisme over te verwachten rendementen. Dat diezelfde sociale partners kiezen voor de vlucht naar voren in de vorm van het zogenaamde pensioenakkoord, heeft meer te maken met het krampachtig vasthouden aan de eigen machtpositie dan met het behouden van wat bekend stond als een van de beste pensioenstelsels ter wereld.

Ons commentaar:
We delen deze analyse. De oplossing is niet om het pensioenstelsel op te blazen, maar om de aansturing en zeggenschap van burgers te verbeteren.

--------------------

50Plus: nuance ver te zoeken
Soms is het zo dat een crisis mensen bij elkaar brengt. Helaas is bij de pensioendiscussie het omgekeerde het geval. Jongeren die in veel gevallen nog nooit een cent pensioenpremie hebben betaald, hebben een opmerkelijk offensief tegen ouderen ontketend. Daarbij spelen feiten nauwelijks een rol en is de nuance ver te zoeken. Ouderen zouden de pensioenfondsen leeg vreten ten koste van jongeren. Het is van belang te beklemtonen dat het vooral geen generatieconflict zou moeten worden. Ouderen willen niets liever dan dat hun kinderen en kleinkinderen gelukkig worden. Jongeren van nu hebben vaak niet eens in de gaten dat ouderen op een heel andere leeftijd al moesten beginnen te werken, dat hun kansen op onderwijs en scholing veel geringer waren, dat men gemiddeld heel wat meer dienstjaren maakte, men vele nu alom aanvaarde welvaartsproducten niet kende zoals buitenlandse vakanties, iPhones, auto’s en nog veel meer.

Ons commentaar:
Deze conclusie is wel juist, maar het zijn niet “de jongeren” die stemming maken. Het is een handvol pensioenlobbyisten, dat namens verzekeringsmaatschappijen ons pensioenstelsel wil opblazen. Uiteraard in de hoop, dat verzekeringsmaatschappijen een deel van de pensioenpot kunnen inpikken.  Die lobbyisten hebben eigenlijk geen verhaal en daarom doen ze net alsof ouderen het geld opmaken van jongeren. Dat is niet zo, het is hun eigen geld. Jongeren moeten nog sparen. Het klopt dat ze een lager pensioen krijgen, maar dat is het gevolg van overheidsbeslissingen om jongeren minder pensioenopbouw toe te staan.“Het zijn de ouderen die het geld opmaken van jongeren”, is pure stemmingmakerij.

Dat 50 Plus de verantwoordelijkheid voor die stemmingmakerij bij jongeren legt delen we niet. Het zijn de verzekeringslobbyisten die hierop aangesproken zouden moeten worden. Zij draaien de samenleving een rad voor ogen.

--------------------

50Plus: overheid moet zich aan beloftes houden.
Daar komt nog eens bij dat de ouderen van nu bijna nooit iets van waarde konden erven van hun ouders.
De geschiedenis: in de jaren 80 en 90 waren de beleggingsresultaten van de pensioenfondsen enorm goed en groeiden de financiële bomen tot in de hemel. Premies werden verlaagd tot een minder dan kostendekkend niveau. De opbouw van buffers voor slechtere tijden werd nagelaten. Slecht risicomanagement heet dat tegenwoordig. Er zijn destijds beloftes gedaan.

Een overheid moet zich altijd houden aan gemaakte afspraken.
De Nederlandse overheid echter besloot dat op de arbeidsmarkt ouderen plaats moesten maken voor jongeren. Er werden daarom regelingen ontworpen om ouderen te lozen. De aanzienlijke kosten werden voor zo’n 75% gedekt door inzet van hun eigen VUT-gelden, waarna er voor de werkgevers – waaronder de overheid – slechts een aanvulling van zo’n 25% nodig was. Goedkoper komt niemand van zijn personeel af. Naar de mening van ouderen werd in die periode nooit gevraagd. Gepensioneerden hadden zelf geen zeggenschap over het beheer van hun geld. Dat dit beleid volledig gefaald heeft, is nu helder. Voor elke vier ontslagen ouderen werd uiteindelijk slechts één jongere aangesteld. De overheid roofde vele miljarden uit de kas van het ABP in een tijd dat het nog wél goed ging. Dan mag je van diezelfde overheid verwachten dat ze nu wat terugdoet.

Ons commentaar:
Er wordt inderdaad wel aangegeven, dat werknemers die met de VUT gingen stopten met het betalen van pensioen. Dat is onjuist. Ze betaalden tot pensioenpremie tot ze feitelijk met pensioen gingen. Deze “oudere” werknemers leverden indertijd geld in, juist om jongeren aan een baan te helpen. Ze toonden toen solidariteit en die solidariteit mogen ze nu omgekeerd ook aan de jongeren vragen. Deze analyse van 50 Plus is dus juist.

--------------------

50Plus: ouderen achilleshiel van pensioenstelsel
Na 2000 ging het grondig mis. De toenmalige internetzeepbel gevolgd door de crises hebben de reserves van de pensioenfondsen volledig uitgeput. Dat is op zichzelf al uitermate problematisch. Maar gedurende al die jaren van slecht risicomanagement is er een nieuw probleem bijgekomen. Het deelnemersbestand van de pensioenfondsen is aanzienlijk verouderd. En dat is nu de achilleshiel van het hele stelsel geworden.

In principe was het Nederlandse pensioenstelsel heel robuust en toekomstbestendig. Zolang iedere generatie maar een kostendekkende premie betaalt. En een tweede voorwaarde is dat de middelen niet worden aangewend voor oneigenlijke doelen, zoals het aanvullen van tekorten op de staatsboekhouding.

Wat dan nog verstorend kan werken is het feit dat we met zijn allen in redelijke gezondheid ouder worden. Maar als het management van de fondsen op orde is, is dit ‘langlevenrisico’ beperkt en oplosbaar. Als aan normale voorwaarden van goed beheer voldaan wordt, is het stelsel op hoofdlijnen bestendig. De goede uitgangspositie is echter in de afgelopen decennia verspeeld.

Ons commentaar:
Als iedereen een kostendekkende premie betaalt en we gaan wat langer werken is er niets aan de hand: dan kunnen we dit pensioenstelsel, dat bijna het beste ter wereld is, prima in stand houden. We zijn het eens met deze analyse van 50 Plus.

--------------------

50Plus: spagaat
En waar staan we nu? De pensioenfondsen zitten, voor een belangrijk deel door eigen toedoen, in een spagaat. Met dekkingsgraden van 90% of lager kunnen zij zich niet, als Baron Von Münchhausen, aan de eigen haren uit het zelf geschapen financiële moeras tillen. Daarvoor is heel wat meer nodig, zoals een toenemend risicovol beleggingsbeleid.

Maar dat staat nu precies haaks op de noodzaak om in verband met de kortlopende verplichtingen die samenhangen met de toegenomen vergrijzing juist een terughoudend financieel beleid te voeren.

De jongeren van nu kunnen nog repareren. Ouderen hebben die gelegenheid niet meer. Je mag niet van ze verwachten dat ze een bijbaantje nemen. Toch zie je de eerste ouderen al die noodgedwongen een krantenwijkje gaan lopen. Geen wonder want het gemiddelde pensioen bij het ABP is ongeveer 750 euro bruto per maand, bij BPF/bouw ongeveer 635 bruto per maand en bij PMT(Metaal) 420 bruto per maand. Dat kun je geen vetpot noemen.

Maar er is een oplossing
Om te voorkomen dat jongeren en ouderen onnodig tegen elkaar worden uitgespeeld wordt het tijd voor een oplossing. In mijn ogen is die er. Pensioenfondsen hebben, ondanks de crisis, meer in kas dan ooit tevoren. Door de lage rentestand en het feit dat ze in het huidige financiële klimaat niet al te risicovol kunnen beleggen levert al dat geld minder op dan nodig. 

Ons commentaar:
Het is niet juist dat er te weinig wordt verdiend. Pensioenfondsen maken door de bank genomen een redelijk rendement. Gemiddeld 7% de afgelopen jaren. Maar van de overheid moeten ze DOEN alsof hun rendement niet hoger is dan 1 of 2%. Dat kunstmatig vastgestelde percentage wordt “rekenrente” genoemd. Dus hier schiet de analyse van 50 Plus tekort; de feiten liggen anders, minder somber.

-----------------

50Plus: het probleem van jongeren
Jongeren hebben een bijna omgekeerd probleem. Ze willen graag starten op de huizenmarkt, maar bij banken vangen ze bot. De huizenprijzen zijn hoog, hypotheken zijn voor starters onbetaalbaar en het te lenen bedrag is vaak te karig om de koop te kunnen afsluiten. Laat de overheid aan pensioenfondsen toestemming geven zelf hypotheken te verstrekken aan startende jongeren. Dat zou kunnen met het kapitaal van de pensioenfondsen. Dat levert dan meer rente op dan de banken nu betalen. Omgekeerd kunnen jongeren genieten van een iets ruimer hypotheekbedrag tegen een lagere rente. Zo komt er meer geld binnen om pensioenen waardevast te houden en kunnen onze kinderen eindelijk beginnen aan een eigen huis. We helpen elkaar. De kunstmatige tegenstelling van belangen kan de prullenbak is.

Ons commentaar:
50 Plus doelt hiermee op de gedachte van de overheid om een deel van het pensioengeld te gebruiken voor het afbetalen van hypotheken. Er mag nu wel belegd worden in vastgoed, maar niet in hypotheken. Volgens 50 Plus zouden hypotheken voor een deel van het kapitaal een goede belegging kunnen zijn met een vaste jaarlijkse opbrengst.
Overigens zal deze beleidswijziging er niet toe leiden dat woningen goedkoper worden. Ze zijn nu vooral duur door de schaarste aan grond. De overheid houdt die schaarste zelf in stand. 
Reageer op dit item