Pensioenen CDA

dinsdag 3 maart 2015
Thema's:  Stemadvies

We delen de visie van het CDA als het gaat om de toekomst van het pensioenstelsel, omdat recht wordt gedaan aan principes die Loon voor Later belangrijk vindt: 1. Behoud van solidariteit, 2. Behoud van collectiviteit. 3.  Geen overdracht van geld naar de overheid. Samengevat betekent het een pensioenstelsel van en voor Nederlanders met een geringe rol voor commerciële marktpartijen. De opbrengst uit beleggingen komt voor 100% ten goede van de deelnemers. De mening dat het huidige pensioenstelsel toe is aan een herziening, waarbij de diverse belangen goed in het oog gehouden moeten worden delen we. Het betekent dat ouderen er naar de mening van het CDA van op aan moeten kunnen dat hun bestaande rechten gerespecteerd worden en nieuwe intreders meer kans moeten hebben om te kiezen voor een regeling, die meer op hun persoonlijke situatie is afgestemd. Het CDA stemde zowel in de tweede als eerste kamer tegen de pensioenwet.

Meer informatie treft u onderstaand:

Tekst in zwart = standpunt CDA

Tekst in ROOD = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening NIET)

Tekst in GROEN = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening WEL)

Voor het CDA-standpunt over pensioenen keken we naar een rapport van het wetenschappelijk instituut van het CDA. We vonden op de CDA-site deze samenvatting. 

CDA: jongeren betalen teveel premie
Het Nederlandse pensioenstelsel is onvoldoende voorbereid op de stijgende levensverwachting,  de vergrijzing van de samenleving en de toegenomen flexibiliteit op de arbeidsmarkt. In de huidige economische crisis blijkt het stelsel ook nog eens erg gevoelig voor schommelingen in de economie. Als gevolg hiervan zijn de pensioenpremies sinds de eeuwwisseling al meer dan verdubbeld en  werden in 2013 ruim 5 miljoen deelnemers (onverwacht) geconfronteerd met een korting van hun pensioen. Door de vergrijzing zal een steeds kleiner deel van de bevolking de premies moeten opbrengen voor de pensioenen van de ouderen. Daardoor betalen jongeren meer premie dan ze feitelijk pensioen opbouwen (doorsneesystematiek).

Ons commentaar:
We delen de vaststelling, dat “een steeds keliner deel van de bevolking moet betalen voor de pensioenen van ouderen” niet.  Dat is een hardnekkig misverstand: Wwe nu pensioen krijgt heeft daar ZELF voor gespaard. Wie straks pensioen wil moet daar zelf nog voor sparen. 

------------------------------ 

CDA: Behoud van solidariteit
In het rapport ‘Naar een solide en solidair pensioenstelsel’ van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA staat de vraag centraal welke aanpassingen nodig zijn om de pensioenen ook voor de toekomst betaalbaar te houden en de solidariteit van het stelsel te behouden.
De belangrijkste aanpassing ligt in een heldere koppeling tussen de ingelegde premie en de opgebouwde pensioenrechten. Hiervoor krijgt iedere werknemer een individuele pensioenrekening, die wel collectief wordt uitgevoerd en waarbij de risico’s met betrekking tot lang leven en nabestaanden collectief worden gedeeld. Met een eigen rekening wordt het recht op het opgebouwde pensioen geëxpliciteerd. 

Ons commentaar op bovenstaande passage:
We zijn het eens met de analyse, dat er iets gedaan moet worden om de pensioenen voor jong en oud betaalbaar te houden. Het CDA maakt een principiële keuze voor een collectief pensioen. Dat wil zeggen: de mensen die geld inleggen doen dat gezamenlijk, zodat ze optimaal van de opbrengst profiteren. De opbrengst uit beleggingen gaat niet naar aandeelhouders, maar komt ten goede van de deelnemers. Een collectief pensioenstelsel wordt door de organisaties van pensioengerechtigden positief beoordeeld.

------------------------------ 

CDA: collectief beleggen maar ook individueel
Met een individuele pensioenrekening kan beter worden ingespeeld op de risicoprofielen van de beleggingen voor de verschillende leeftijdscategorieën. Voor oudere werknemers zal minder risico worden genomen met het opgebouwde vermogen, waardoor de pensioenuitkering zekerder is naarmate mensen hun pensioen naderen. Ook biedt een individuele pensioenrekening meer flexibiliteit in het moment waarop mensen zelf met pensioen willen gaan. Het opgebouwde vermogen laat mensen zelf de keuze op welk moment zij willen stoppen met werken. Door de individuele pensioenrekeningen wel collectief uit te voeren blijft de solidariteit tussen generaties behouden. 

Ons commentaar op bovenstaande passage:
Hier spreekt het CDA zich uit voor een ander belangrijk principe: solidariteit. Dat wil zeggen: de werknemers die geld inleggen doen het niet alleen, maar samen. Dat maakt de kans op een grote opbrengst uit beleggingen groter. Alle opbrengsten komen ten goede van de deelnemers en gaan niet naar aandeelhouders. Het CDA wil zorgvuldig omgaan met opgebouwde rechten van ouderen, maar wil nieuwe toetreders tegemoet komen. Zij krijgen de kans om hun pensioenregeling op hun persoonlijke situatie af te stemmen. Dat het pensioen meer individueel wordt, waardoor je precies kunt zien wat je zelf gespaard hebt en waar je recht op hebt, wordt door ons gezien als een positieve ontwikkeling.

------------------------------ 

CDA: jongeren betalen nu mee aan het pensioen van ouderen
Het rapport stelt ook voor om de huidige doorsneesystematiek, waarbij jongeren deels bijdragen aan  het pensioen van de ouderen, te vervangen door een meer ‘actuarieel neutrale’ systematiek. De ingelegde gelden zullen daardoor langer renderen, waardoor de premie omlaag kan.   Deze wijziging vraagt wel om een zorgvuldige overgangsregeling voor werknemers, die daarop onvoldoende hebben kunnen anticiperen.

Ons commentaar op bovengenoemde passage:
Wij vinden dat er veel onduidelijkheid is over de bewering dat jongeren door het systeem van “doorsneepremie” de pensioenen van ouderen zouden betalen. Daarover verschillen de meningen. Het CDA draagt met deze opmerking bij aan die onduidelijkheid. 

Toelichting:
Onder het begrip doorsneepremie wordt de totale pensioenpremie verstaan die door de werkgever wordt afgedragen aan het pensioenfonds. Onderscheid in bijdrage op grond van leeftijd, geslacht of gezondheid is daarbij niet toegestaan. Voor iedereen wordt bij een doorsneepremie dus dezelfde pensioenpremie betaald. Zo wordt het ook voorgeschreven in de Europese wetgeving voor gelijke behandeling. De huidige doorsneesystematiek is ontstaan in een situatie dat het aantal jongere en oudere werknemers redelijk in balans was en werknemers langdurig bij hetzelfde bedrijf werkten. Zowel leeftijdsopbouw als arbeidsmarkt zijn drastisch veranderd. Dat is een goede reden om opnieuw naar de systematiek van de doorsneepremie te kijken, maar niet vanuit het tevoren vastgestelde standpunt dat jongeren nu dus opdraaien voor het pensioen van ouderen.14-12-2016 13:10

hallo ik ben kameraad lenin

 
Reageer op dit item