Pensioenen D66

dinsdag 3 maart 2015
Thema's:  Stemadvies

D66 had in de discussie over de nieuwe pensioenwet een beslissende stem. De partij is groot voorstander van een individueel pensioen, grote keuzevrijheid bij de manier waarop je je pensioen inricht en wil ook dat het helder is welk deel van de pensioenpot van jou is. Daarmee neemt D66 afscheid van het pensioenstelsel zoals we dat nu kennen. Het is gebaseerd op solidariteit (samen risico’s dragen), en op collectiviteit (de deelnemers beleggen en beheren samen). D66 wierp zich in de discussie vooral op als belangenbehartiger van de jongeren, ten koste van de ouderen. Door de pensioenwet, die dankzij D66 werd aangenomen moeten ouderen accepteren dat hun koopkracht de komende jaren behoorlijk zal dalen.

Meer informatie treft u onderstaand:

Tekst in zwart = standpunt PvdA

Tekst in ROOD = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening NIET)

Tekst in GROEN = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening WEL)

Robuuste Pensioenen
Naast de AOW en persoonlijke vermogens vormen de collectief opgebouwde pensioenen het fundament onder het welzijn van huidige en toekomstige gepensioneerden. Nederlanders hebben samen een pensioenpot van circa 900 miljard euro bij elkaar gespaard. Dit collectieve stelsel van aanvullende pensioenen kampt echter met structurele problemen. Het stelsel blijkt niet om te kunnen gaan met de immer stijgende levensverwachting en de volatiliteit op de financiële markten. Verder is er sprake van perverse solidariteit tussen laag- en hoogopgeleiden en jong en oud via de doorsneepremie.

Ons commentaar:
De informatie waarmee D66 werkt is achterhaald. Het gaat vrij goed met de pensioenen. Inmiddels zit er al zo’n 1200 miljard in de pot en deze spaarpot groeit nog verder. De overheid heeft recht op 1/3 deel van dat geld als het wordt uitbetaald. Dat komt als belasting in de staatskas. Waar het kabinet recht op heeft (dus 400 Miljard) is ongeveer even groot als onze totale staatsschuld (441 miljard). Dat het pensioenstelsel op instorten staat is dus zachtgezegd wat overdreven. Los daarvan kunnen we niet uit de voeten met termen als “perverse solidariteit”. Leg nou eens in gewoon Nederlands uit wat je bedoelt, dan kunnen we het tenminste begrijpen. D66 bedient zich van hoogdravende toon.

D66 wil daarom dat er een nieuw stelsel wordt vormgegeven. Dit nieuwe stelsel moet meer keuzevrijheid bieden en het eigendom van het gespaarde pensioenvermogen moet duidelijk per deelnemer vastliggen. D66 wil de voordelen van het huidige stelsel handhaven door het behoud van verplichte deelname en collectieve uitvoering. D66 wil dat bij de vormgeving van dit nieuwe stelsel rekening wordt gehouden met zzp-ers en werknemers die nu geen collectief pensioen opbouwen. Zij zouden ook de mogelijkheid moeten hebben deel te nemen aan het stelsel voor aanvullend pensioen.

Ons commentaar:
Loon voor Later is positief over de keuze van D66 om te kiezen voor een pensioenstelsel met een verplichte deelname, dat gebaseerd is op collectiviteit. Dat wil zeggen: we doen het met zijn allen en de mensen die inleggen hebben belangrijke zeggenschap over hun eigen geld. Het is niet duidelijk welke plek D66 aan marktpartijen wil geven, zoals verzekeringsmaatschappijen. Of hoe men aankijkt tegen het begrip “solidariteit” (=het samen delen van meevallers en tegenvallers). Bovendien lijkt het alsof D66 verschillende pensioenstandpunten heeft. De man die zich als belangrijkste adviseur van D66 ook naar de buitenwereld profileert is pensioendeskundige Ilja Boelaars. Hij heeft heel andere opvattingen dan partijleider Pechold. Boelaars wil geen collectiviteit en geen solidariteit en voert daarvoor een fanatieke lobby. Hij kiest voor een een individuele pensioenvoorziening, dus eigen portemonnee eerst.

Voordat er wordt overgegaan naar een nieuw stelsel wil D66 dat de huidige tekorten op een generatieneutrale wijze worden opgelost. D66 wil mede daarom binnen het huidige nominale pensioenkader vasthouden aan een marktconforme risicovrije rekenrente.

Ons commentaar:
Die rekenrente is 1 tot 2%. Dus D66 doet net alsof pensioenfondsen per 100 euro ingelegd geld niet meer dan 1 of 2 euro rente vangen. Maar het werkelijke rendement is veel hoger. Dat bedraagt al 50 jaar lang gemiddeld 7%. D66 neemt dus maatregelen op basis van gegevens die discutabel zijn, of zo u wilt: te somber.

D66 wil dat de besturen van de pensioenfondsen deskundig zijn en zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de deelnemers. Daarom heeft D66 er voor gezorgd dat gepensioneerden, evenals werknemers, voortaan een wettelijk recht hebben op vertegenwoordiging in de besturen van hun fonds. D66 zal zich sterk maken voor een verdere democratisering van de pensioenfondsen.

Ons commentaar:
D66 kiest voor versterking van de bestaande pensioenorganisaties. Dat is een duidelijk standpunt, dat aansluit bij dat van de organisaties van gepensioneerden.
Maar een van de belangrijkste adviseurs van D66, Ilja Boelaars, krijgt alle gelegenheid om namens zijn partij te lobbyen voor afwijkende standpunten. Hij heeft geen enkel vertrouwen in pensioenfondsen, geeft niets om solidariteit en collectiviteit en laat zich voor het karretje van verzekeringsmaatschappijen spannen, die graag een grotere rol voor zichzelf willen in het regelen van de pensioenen. Het zijn dus binnen 1 partij totaal verschillende visies: verdeel en heers.
Zo worden jongeren en ouderen tegen elkaar opgezet. En dat is wat we sterk afwijzen. 
Reageer op dit item