Pensioenen Partij van de Dieren (PvdD)

dinsdag 3 maart 2015
Thema's:  Stemadvies

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van de onlangs doorgevoerde wijzigingen in de pensioenwet. De Partij vindt het onjuist, dat pensioengerechtigden worden gekort op hun verwachte uitkeringen. Ziet ook niets in marktwerking en heeft er geen vertrouwen in, dat de pensioenen bij verzekeringsmaatschappijen in betere handen zouden zijn dan bij de pensioenfondsen. Marianne Thieme heeft felle kritiek op de manier waarop pensioenfondsen hun werk hebben gedaan. Haar pleidooien om de pensioengerechtigden van dit alles niet de dupe te laten zijn,  hebben geen effect gesorteerd. De nieuwe pensioenwet is per 1 januari 2015 gewoon ingegaan met als resultaat dat oudere gepensioneerden de komende jaren flink aan koopkracht inleveren en jongeren minder pensioen opbouwen dan waarop ze rekenden. Hoe de PvdD de toekomst van de pensioenfondsen ziet is op basis van de beschikbare informatie niet duidelijk.

Meer informatie treft u onderstaand:

Tekst in zwart = standpunt PvdD

Tekst in ROOD = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening NIET)

Tekst in GROEN = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening WEL)

PvdD: er moet goed toezicht komen
De Partij voor de Dieren wijst de plannen van dit kabinet voor AOW en (weduwen & wezen) pensioenen af. Het is onrechtvaardig dat mensen die de AOW altijd als verzekering hebben gezien en jarenlang hebben gespaard voor hun pensioen, nu de rekening gepresenteerd krijgen. De Partij voor de Dieren streeft ernaar oud en jong eerlijk te behandelen. De Partij voor de Dieren vindt dat er gedegen toezicht moet komen op het beleid van de pensioenfondsen. De financiële markten moeten worden hervormd, zodat banken en geld weer ten dienste staan van de samenleving, zonder onverantwoord gedrag als winstmaximalisatie en een ongeremde bonuscultuur. Want de kredietcrisis is niet de schuld van hardwerkende burgers of ouderen, maar van banken en verzekeraars. Het overheidsbeleid heeft gefaald, er zijn fouten gemaakt door politici, beleidsmakers en toezichthouders. De gevolgen daarvan mogen niet zomaar neergelegd worden bij oudere werknemers.

Ons commentaar:
De Partij van de Dieren geeft aan dat hervormingen in het pensioenstelsel nodig zijn en ziet daarin een 
Functie  voor de pensioenfondsen. De Partij kiest er dus niet voor om het regelen van de pensioenen aan de markt, dus verzekeringsmaatschappijen over te laten. Hoe de PvdD denkt over solidariteit (risico’s samen delen) en collectiviteit (samen inleggen) is uit deze bescheiden omschrijving niet af te leiden. Daarom kijken we hieronder naar de bijdrage van de PvdD-lijsttrekker Marianne Thieme aan het pensioendebat.

-----------------

PvdD: bijdrage Marianne Thieme aan pensioendebat

24-08-2010

Onze oudedagsvoorziening kent z’n gelijke niet in de rest van de wereld.

Gebouwd op drie pijlers, ten eerste de AOW, ten tweede het aanvullend pensioen via de werkgever en ten derde de levensverzekeringen en de lijfrentepolissen die we individueel bij verzekeringen kunnen regelen voor een onbezorgde oude dag.
Een onbezorgde oude dag, voorzitter, dat was de droom waarmee veel burgers in dit land langdurig in slaap gesust zijn en die nu als een zeepbel uit elkaar dreigt te spatten.

Niet als gevolg van fouten die die burgers gemaakt hebben, maar als gevolg van fouten die gemaakt zijn door politici, beleidsmakers, toezichthouders en de aasgieren die hun eigen oude dag belangrijker vonden dan die van hun klanten.

Ons commentaar:
Als er al te weinig geld is voor het op peil houden van de pensioenuitkeringen, dan ligt de schuld daarvan niet bij de gepensioneerden, maar bij de beleidsmakers en toezichthouders die volgens de PvdD hun werk niet goed gedaan hebben. We delen het oordeel dat niet de burgers de dupe zouden moeten zijn van fout beleid.

-----------------

PvdD: hieronder nog enkele citaten

............Het heeft er alle schijn van dat wat van ons samen was is overgeheveld naar de markt en dat de nu ontstane tekorten van het doorgeschoten marktdenken moeten worden aangevuld door de burgers.

Toen de banken in problemen kwamen moesten de burgers via de overheid duizenden euro’s per persoon bijdragen om de banken overeind te houden. En nu de pensioenfondsen in de gevarenzone komen, zijn het opnieuw de burgers die de rekening gepresenteerd krijgen.

Toen de politiek verzuimde het beloofde AOW fonds te vullen zoals Jan van Zijl (PvdA) beloofd en bedacht had, waren het de burgers die de rekening moesten betalen van dit falend beleid.

Toen de woekerpolissen in hun volle omvang openbaar werden, moesten de gedupeerden de prijs betalen en waste de politiek haar handen in onschuld.

En nu de pensioenfondsen hun dekkingsgraad niet kunnen waarmaken omdat ze niet in reële economie belegd hebben maar kennelijk meegegaan zijn in het Ponzidenken van de Madoffs van deze wereld, waarbij ze hun commissarissen en bestuursleden riant beloonden met presentiegelden en bonussen, moeten opnieuw de burgers het gelag betalen.

Minister Donner stelt dat er op grote schaal gekort moet worden op de pensioenen, tot wel 14%, burgers die dus 1,5 maand pensioen zullen moeten inleveren, ‘er geen rekeningen doorgeschoven mogen worden naar de toekomst’.

 ............Wanneer onze financiële opinieleiders aangeven zich overvallen te voelen door de financiele crisis gevolgd door deze pensioencrisis en tal van andere crises die ons nog te wachten staan, zullen we ons beleid daarop moeten aanpassen vanuit een no regret scenario.

De overheid, die pensioenoverschotten op grote schaal heeft afgeroomd, zal nu bij moeten springen zoals bij de banken het geval geweest is. Afroming van pensioenen is kortzichtig paniekvoetbal dat geen rekening houdt met de gevolgen voor individuele burgers, maar ook niet met de gevolgen voor huursubsidies, de huizenmarkt etc. 
Reageer op dit item