Pensioenen PvdA

dinsdag 3 maart 2015
Thema's:  Stemadvies

De PvdA is veel te somber als het gaat om de omvang van de pensioenspaarpot. Daarin zit vrij veel geld. Die spaarpot groeide zelfs tijdens de crisis. Dus er is geen reden tot paniekvoetbal en zeker geen reden om tot overhaaste beslissingen te komen. Toch ging de PvdA mee in het gesomber over de pensioenen met als gevolg dat mensen met een aanvullend pensioen de komende jaren hun koopkracht drastisch zien dalen en jongeren minder pensioen opbouwen dan ze denken. Veel ouderen hebben maar een bescheiden aanvullend pensioen (gemiddeld 500 euro). Op een verkiezingsbijeenkomst liet partijleider Samsom merken geen spijt te hebben van het aannemen van de pensioenwet. “We hebben zin in de campagne”, zei hij. Wij ook. Het is uw kans om de PvdA te laten weten wat u vindt van de voortdurende aanslag op de aanvullende pensioenen.

 

Meer informatie treft u onderstaand:

Tekst in zwart = standpunt PvdA

Tekst in ROOD = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening NIET)

Tekst in GROEN = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening WEL)

We vonden dit artikel van het PvdA-tweede kamerlid Roos Vermeij, waarin zij haar visie geeft op de pensioendiscussie. 

PvdA: eens met kabinetsbeleid
De nieuwe regels voor pensioenfondsen zijn nodig om grote schokken op de financiële markten en in de levensverwachting beter op te kunnen vangen dan afgelopen jaren is gebeurd. De Partij van de Arbeid vindt dat het kabinet verstandige maatregelen neemt. 

Ons commentaar:
Hier wordt verzwegen, dat de pensioenpot is gegroeid van 800 tot 1200 miljard en nog verder, ook tijdens de crisis. Bovendien geen woord over het feit, dat verschillende pensioenfondsen miljardenwinsten boeken en rendementen maken van 7 tot 14%. De probleemanalyse van de PvdA is onjuist.

----------------------

PvdA: het gaat goed en toch moet het anders
'Stel je een plek voor waar pensioen niet een steeds dieper wordend moeras is, waar alle genoemde cijfers het complete beeld geven, en waar werknemers op een fatsoenlijke oudedagvoorziening kunnen rekenen. Stel je een plek voor waar er toezichthouders zijn die ervoor zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. Die plek zou wel eens Nederland kunnen zijn.' Zo begint een artikel in The New York Times van zaterdag. Met begerige ogen kijkt de wereld naar ons pensioenstelsel, want wij hebben het in Nederland heel goed geregeld. Ouder worden en armoede gaan niet meer hand in hand sinds de invoering van de AOW en de introductie van het aanvullend pensioen als uitgesteld loon bij pensionering. Dat roept de vraag op waarom al die nieuwe maatregelen nodig zijn, als we nu al zo’n goed stelsel hebben.

Ons commentaar:
Het is een terechte vraag. De overheid heeft zelf belang. De overheidsuitgaven lopen behoorlijk uit de hand. De overheid heeft veel mensen in dienst en betaalt daardoor ook een behoorlijk bedrag aan pensioen. De overheid zelf had veel baat bij het verslechteren van de pensioenregels voor jong en oud. Het spaart de overheid jaarlijks 1,5 miljard aan loonkosten voor ambtenaren. Eigen belang is dus een van de motieven om zo somber te zijn over de toekomst van ons pensioenstelsel

----------------------

PvdA: geen (extra) korting op pensioenen
De nieuwe regels voor pensioenfondsen zijn nodig om grote schokken op de financiële markten en in de hogere levensverwachting beter op te kunnen vangen dan afgelopen jaren is gebeurd. Voorkomen moet worden dat kortingen op pensioen ter grootte van soms wel zeven procent in de toekomst nog eens zullen plaatsvinden. De nieuwe regels bieden hier geen garantie op, maar de kans is vele malen kleiner geworden. En, ik maak het niet mooier dan het is, deze grotere zekerheid is niet gratis.

Ons commentaar:
Als, als, als....Niemand weet het. Op dit moment staan de pensioenfondsen er goed voor. De PvdA maakt een onnodige vlucht naar voren. Los daarvan: als het gaat om verstandig beleid, waarom zijn de organisaties van pensioengerechtigden dan niet op een betere manier bij de discussie betrokken? Ze werden aan de kant gezet en keken er naar, terwijl de PvdA het geld uit de portemonnee van de pensioengerechtigden haalde (en ook van jongeren trouwens). De PvdA wil in de toekomst extra kortingen op de pensioenen voorkomen, maar werkte wel mee aan de introductie van een nieuwe pensioenwet (december 2014), die er toe leidt dat pensioengerechtigden de komende 10 jaar 20% aan koopkracht inleveren en jongeren niet het pensioen krijgen waarop ze hoopten.

---------------------

PvdA: paradoxaal debat
Het pensioendebat in Nederland is het meest paradoxale debat in Nederland. Het zit vol tegenstrijdigheden, heftige emoties, (te) hoge verwachtingen en percepties. Jongeren zijn bang dat de pensioenpot leeg is tegen de tijd dat zij met pensioen gaan en dat de AOW niet meer bestaat. Gepensioneerden hebben jarenlang voor hun pensioen betaald en vinden het onrechtvaardig dat zij geen toeslag ontvangen, laat staan gekort worden op het pensioen.

Ons commentaar:
Pensioengerechtigden legden jarenlang in met de verwachting dat ze een waardevast pensioen zouden krijgen, zo is het ook voorgespiegeld. Het niet nakomen van die verwachtingen is onjuist. Zoals de PvdA zich ook sterker zou moeten verzetten tegen het idee dat ouderen het geld opmaken van jongeren. Ouderen maken het geld op, dat ze ZELF hebben gespaard en wat daar in de loop van de jaren als rendement aan toegevoegd is. En als er te weinig geld in de pensioenpotten zit komt dit omdat de overheid aan “premiedemping” heeft gedaan. Dat is een mooi woord voor het verlagen van de pensioenpremie. En in de tachtiger jaren heeft de overheid ook zelf geld uit de pensioenspaarpot van ambtenaren gehaald. Het ging om een bedrag van 30 miljard. De PvdA zou beter op moeten komen voor pensioengerechtigden en bij jongeren het misverstand moeten wegnemen dat het HUN geld is dat door ouderen wordt opgemaakt. Het klopt niet.

--------------------------

PvdA: vorige maatregelen hielpen niet
Eerst wat geschiedenis. Want de klachten van vandaag en de vragen van morgen hebben vaak al een antwoord gekregen als je even terugkijkt: aanleiding voor de nieuwe regels waren de meer structurele problemen in het pensioenstelsel die aan het licht zijn gekomen bij het uitbreken van de financiële crisis eind 2008. Niet alleen kelderden de beurskoersen, maar ook de rente bleef maar dalen, met daarbovenop een almaar stijgende levensverwachting. De toenmalige regering nam noodmaatregelen en gaf pensioenfondsen meer tijd om te herstellen. Commissies van wijzen stelden adviezen op en vakbeweging en werkgevers baseerden hier hun Pensioenakkoord uit 2010/2011 op. Het is goed te beseffen dat we nu dus deel twee van het pensioenakkoord behandelen, weliswaar in een heel andere vorm dan ooit opgeschreven. Overigens zijn in de tussenliggende periode nog meer noodmaatregelen getroffen, zodat de pensioenkortingen niet onnodig hoog zouden uitpakken en de premies niet explosief zouden stijgen.

Ons commentaar:
Veel te sombere, bijna kwaadaardige voorstelling van zaken: de spaarpot steeg van 800 miljard naar 1400 miljard, ook tijdens de crisis. Had de overheid in de tachtiger jaren niet voor eigen gewin 30 miljard uit de pot van het ABP gehaald, dan zou de reserve van dat pensioenfonds nu zelfs nog 100 miljard hoger zijn geweest. Dit is een voorbeeld van selectief geheugen.

--------------------

PvdA: alles of niets
Zeker in moeilijke tijden, maar ook met de wind in de rug, is het nodig dat pensioenfondsen weten binnen welke grenzen zij mogen bewegen voor het beheer en de uitkering van pensioen. Hier zijn fiscale grenzen voor, maar bijvoorbeeld ook evenwichtige belangenafweging voor alle generaties. De nieuwe regels moeten dan ook als één pakket worden bekeken. Het Centraal Planbureau heeft de effecten van het pakket doorgerekend, en komt tot de conclusie dat het pakket als geheel generatieneutraal uitwerkt. Als er maatregelen uit het pakket worden gehaald of worden aangepast, dan heeft dit direct effect op het generatieplaatje. Natuurlijk hebben de nieuwe regels voor elk fonds een andere uitwerking, maar elk pensioenfondsbestuur beschikt ook over instrumenten om voor het eigen fonds de juiste keuzes te maken.

Ons commentaar:
De berekeningen van het Centraal Planbureau zijn gebaseerd op een bepaalde visie (die het kabinet uiteraard uitkomt). Er zijn andere visies mogelijk, die tot andere conclusies leiden. In het pensioendebat heeft de PvdA alleen gehoord wat de PvdA WILDE horen.

------------------------

PvdA: de regels die sinds 1 januari 2015 gelden

Op 5 punten komen er nieuwe regels:

1) Pensioenfondsen krijgen tien jaar de tijd om van financiële schokken te herstellen. Fondsen hebben hier  nu drie jaar de tijd voor. 

Ons commentaar:
In die tijd worden pensioenuitkeringen niet aangepast aan de prijsstijging. Ouderen zullen zo 20% inleveren. Ook jongeren krijgen later minder pensioen dan waar ze nu op rekenen. Die “pijn” is afgekocht met een lichte netto-loonstijging, omdat de pensioenpremie is verlaagd. In ruil daarvoor krijgen jongeren straks een pensioen dat wel 40% lager kan zijn. De netto loonsverhoging is dus een sigaar uit eigen doos.

2) In pensioencontracten moeten afspraken staan wat er gebeurt als er financiële schokken optreden. Het wordt zo voor alle deelnemers duidelijker welke risico’s er zijn en hoe mee wordt omgegaan als deze zich voordoen. 

Ons commentaar:
Er is geen enkele zekerheid dat de nieuwe afspraken het pensioen veilig stellen. Deskundigen zeggen dat de regeling zo slecht in elkaar zit, dat hij eigenlijk alweer op de schop moet. Het is politieke window dressing.

3) Fondsen mogen het pensioen indexeren als zij dit ook in de toekomst kunnen doen.

Ons commentaar:
Deskundigen verwachten dat indexering (aanpassing aan de prijsstijging) met deze regels de komende 10 jaar uitgesloten is. De PvdA verkoopt gepensioneerden dus een dooie mus.

4) De premie die voor het pensioen moet worden betaald, is sinds 2006 op een kostendekkende hoogte vastgesteld. Dit blijft zo. Wel wordt er een beleidsregel van De Nederlandsche Bank geschrapt, die eist dat de premie moet bijdragen aan het herstel van een fonds. Dit is ook niet meer nodig, omdat er nieuwe herstelmaatregelen worden geïntroduceerd. De staatssecretaris heeft in het debat toegezegd dat DNB deze hersteleis niet meer stelt bij de premies voor 2015. Daar ben ik blij om.
5) De dekkingsgraad wordt stabieler gemaakt, zodat grote schommelingen iets uit het verleden zijn.

Ons commentaar:
Als het echt werkt, kan die stabiliteit gezien worden als een gunstige ontwikkeling. Hulde dus.

------------------------

PvdA: geen spijt van nieuwe pensioenwet
Ik vind dit verstandige maatregelen, en als pakket pakt het 'generatieneutraal' uit. Tijdens het debat heb ik samen met de VVD, D66, ChristenUnie en SGP een wijzigingsvoorstel ingediend over het makkelijker mogelijk maken van herstel-indexatie. In het wetsvoorstel staat dat gezonde fondsen in tien stapjes de gemiste toeslagen en doorgevoerde kortingen op enig moment kunnen inhalen. Dit vind ik een te lange termijn. In ons wijzigingsvoorstel beperken we de inhaaltermijn tot 5 jaar. De staatssecretaris heeft in het debat aangegeven dat deze wijziging geen effect heeft op het totaalpakket voor de generaties, terwijl deelnemers hierdoor wel iets sneller een toeslag kunnen krijgen.

Ons commentaar:
Het zijn maatregelen die gebaseerd zijn op een slechte probleemanalyse. Deskundigen voorspellen dat de regels binnen nu en een paar jaar alweer overhoop gehaald moeten worden. Ze hadden liever een fundamentele discussie gewild om tot een toekomstbestendig pensioenstelsel te komen en de verenigingen van gepensioneerden, dus de direct belanghebbenden hadden in deze discussie graag mee willen doen.

In bovenstaande toelichting van de PvdA wordt aan een aantal principiële vragen voorbij gegaan, die bij uitstek bij de PvdA horen. Is de PvdA ook de toekomst voor een collectief pensioen, gebaseerd op solidariteit. Of gaan we naar een situatie waarbij burgers meer en meer hun pensioen individueel moeten regelen via commerciële verzekeringsmaatschappijen. Voordeel van een collectief systeem: hogere opbrengst want al het geld komt ten goede van de pensioengerechtigden. Nadeel van een individueel systeem: verzekeringsmaatschappijen zijn uit op winst. Goed beschouwd verkondigt de PvdA hierboven VVD-standpunten.

------------------

PvdA: beleggingsbeleid fondsen
In het Kamerdebat heb ik ook vragen gesteld over het beleggingsbeleid van fondsen. Age Bakker van pensioenfonds Zorg en Welzijn zei het onlangs treffend: 'Een goed beleggingsbeleid bepaalt de toegevoegde waarde van ons pensioen'. Ik heb mijn zorg uitgesproken over de renterisico’s die fondsen afdekken, maar bij stijging van de rente alsnog een probleem hebben. Ik vind dan ook dat fondsen bij de overgang naar de nieuwe regels eenmalig hun strategische beleggingsbeleid mogen herzien, mits dit niet gebeurt voor een snelle winst maar in het licht van de nieuwe wet. De staatssecretaris heeft toegezegd dat fondsen eenmalig hun strategisch beleggingsbeleid mogen herzien, mits zij niet in een tekortsituatie zitten.

Een belangrijk onderdeel van de wet is de introductie van een nieuwe rekenrente, de Ultimate forward rate (UFR). Helemaal nieuw is deze rente niet, want deze is als noodmaatregel al in september 2012 geïntroduceerd. De dekkingsgraden zijn toen met 3%-punt gestegen, en het effect is zelfs opgelopen tot +5%-punt afgelopen juli. Op verzoek van een groot deel van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris toegezegd om nog eens naar de hoogte van deze UFR te kijken zodra in Europa hier een onderzoek – in het kader van verzekeraars – naar is afgerond.

Ons commentaar:
Inmiddels is de rekenrente vastgesteld op een percentage tussen 1 en 2. De rekenrente is een kunstmatig vastgestelde rente, die bewust heel laag wordt gehouden. Daardoor lijkt het alsof pensioenfondsen weinig verdienen, terwijl ze in werkelijkheid rendementen van 7 tot 14% maken. 
Reageer op dit item