Pensioenen PVV

dinsdag 3 maart 2015
Thema's:  Stemadvies

De PVV was mordicus tegen het aannemen van de pensioenwet, die ervoor zorgt dat de pensioenen de komende jaren niet meer met de prijsstijging zullen meegroeien. Dat betekent voor veel ouderen behoorlijk wat koopkrachtverlies. 

Volgens de PVV is dat niet wenselijk en niet nodig, omdat het met de pensioenfondsen minder slecht gaat dan het kabinet doet voorkomen. En als er al problemen zijn, dan moeten daarvoor niet de gepensioneerden van nu en straks opdraaien, maar de overheid.

Meer informatie treft u onderstaand:

Tekst in zwart = standpunt PVV

Tekst in ROOD = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening NIET)

Tekst in GROEN = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening WEL)

Op de site van PVV vinden we geen informatie over het pensioenstandpunt van deze partij. We zijn aangewezen op het verkiezingsprogramma 2012. Daar treffen we onderstaande informatie.

PVV: we zijn zuinig
PVV pleit er voor om zuinig met de verworven rechten op het gebied van pensioen om te gaan en ons pensioenstelsel niet op te offeren, omdat er mogelijk druk van buiten ontstaat. In Nederland leven we volgens de PVV volgens het principe “zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen”. Andere culturen zijn meer gericht op: snel met pensioen, belasting ontduiken en lekker in het zonnetje een drankje drinken”.

Ons commentaar:
De cultuurkritiek van de PVV nemen we voor kennisgeving aan. Als de PVV in deze passage pleit voor het nakomen van verwachtingen die ten aanzien van onze pensioenen zijn gewekt, dan ondersteunen we natuurlijk die visie. Uit de opmerkingen van de PVV is niet goed af te leiden hoe men dat in concreto ziet en tot welke politieke standpunten dit leidt. We weten wel, dat de PVV niet zijn steun heeft gegeven aan de nieuwe pensioenwet die in december 2014 is vastgesteld. Daardoor leveren ouderen de komende jaren 20% aan koopkracht in en bouwen jongeren geen volledig pensioen op.

-------------------------

PVV: niet over de rug van de burger
De Partij voor de Vrijheid ontziet zaken als de sociale zekerheid. Dat is onze keus: opkomen voor de mensen die het meest een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In deze barre tijden is een vangnet onontbeerlijk! Wij laten liever de overheid bloeden.
De Partij voor de Vrijheid houdt de AOW-leeftijd op 65 jaar en door het hanteren van een reële rekenrente van 4% blijven de pensioenen ongewijzigd. Door een rekenrente van 4% te hanteren is massaal “afstempelen” niet langer aan de orde.

Ons commentaar:
Het is een mooi uitgangspunt, dat niet de pensioengerechtigden in de visie van de PVV moeten opdraaien voor problemen rond het pensioenstelsel. Voor een deel zijn die problemen door de overheid zelf veroorzaakt. Zo werd in de 80-er jaren 30 miljard euro uit het pensioenfonds voor ambtenaren gehaald. Was dat niet gebeurd dan zou de pensioenspaarpot van het ABP nu 100 miljard groter zijn. Dit soort tekorten moet niet op burgers worden afgewenteld staat in het verkiezingsprogramma van de PVV, maar de overheid moet er voor opdraaien.
De PVV kiest hier voor een rekenrente van 4 procent. De PVV gaat er dus vanuit, dat de pensioenfondsen er beter voor staan dan het huidige kabinet suggereert. Dat stelde eind vorig jaar een rekenrente van 1 tot 2% vast en doet daarmee net alsof pensioenfondsen per 100 ingelegde euro’s niet meer verdienen dan 1 of 2 gulden, terwijl de werkelijke opbrengst hoger is, namelijk gemiddeld 7%.  Omdat het kabinet niet naar de echte rendementen kijkt, maar naar de kunstmatig vastgestelde “rekenrente” wordt de situatie van de pensioenfondsen somberder voorgesteld dan nodig is. PVV lijkt daarmee af te rekenen door uit te gaan van een hogere rekenrente.
Maar deze standpunten dateren uit 2012 en hoe de partij nu in de discussie staat is niet erg duidelijk. 
Reageer op dit item