Pensioenen SGP

dinsdag 3 maart 2015
Thema's:  Stemadvies

We beoordelen de pensioenvisie van SGP negatief. SGP zegt zorgvuldig te willen omgaan met de belangen van gepensioneerden en wil aansturen op een duurzaam pensioenstelsel. Maar we kunnen nergens vinden wat van deze partij de principieële keuzes zijn. Vindt de SGP dat het pensioen van de burgers is en ook door henzelf beheerd moeten worden? (collectiviteit). Of mag het regelen van het pensioen in de toekomst ook overgelaten worden aan verzekeringsmaatschappijen? (loslaten solidariteit). De SGP stemde in december voor de nieuwe pensioenwet en is er dus medeverantwoordelijk voor, dat mensen met een aanvullend pensioen de komende jaren behoorlijk aan koopkracht inleveren. We hebben niet gemerkt dat SGP deze beslissing contre coeur, dus met tegenzin heeft genomen. De belangen van gepensioneerden zijn bij deze partij niet in goede handen.

Meer informatie treft u onderstaand:

Tekst in zwart = standpunt SGP

Tekst in ROOD = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening NIET)

Tekst in GROEN = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening WEL)

Dit is de informatie die we op internet vonden met betrekking tot het pensioenstandpunt van de SGP

SGP: belangen van generaties moet in evenwicht zijn
Het pensioenstelsel heeft het door de economische crisis, de dalende rendementen op de beleggingen en de toenemende gemiddelde levensverwachting zwaar te verduren gekregen. Veel pensioenfondsen kunnen hierdoor op dit moment niet meer aan hun toekomstige verplichtingen voldoen. Om het pensioenstelsel ook in de toekomst betaalbaar te houden, zijn duurzame oplossingen nodig. Voor de SGP is het in discussies over het pensioenstelsel belangrijk dat de belangen van alle generaties op een evenwichtige manier tegen elkaar worden afgewogen. Mede daarom heeft de SGP ingestemd met de geleidelijke verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de verhoging van de pensioenrichtleeftijd.

SGP: misschien pensioengeld gebruiken om hypotheken af te lossen
De SGP vindt het belangrijk om te zoeken naar manieren om de grote financiële thema’s waar mensen voor sparen aan elkaar te koppelen. Te denken valt aan de pensioenopbouw, de aflossing hypotheken en de uitgaven aan zorg. Wat de SGP betreft wordt daarbij ook gekeken naar de inzet van pensioenvermogen en vermogen opgebouwd via de eigen woning voor zorgarrangementen. De SGP vindt het daarnaast belangrijk om mensen de keuzevrijheid te geven om het werknemersdeel van de pensioenopbouw te gebruiken voor de aflossing van de hypotheek, zodat dat geld later weer gebruikt kan worden voor de kosten van de oude dag.

Ons commentaar:
Pensioengeld gebruiken om de hypotheek af te lossen lijkt op “oneigenlijk” gebruik van pensioengeld. Het gevaar bestaat dat de overheid hiervan uit eigen belang groot voorstander is. Als de hypotheken worden afgelost betekent het dat daarmee een groot probleem van de bankensector wordt aangepakt. Het is dus de vraag of de overheid hier het belang van de burger voor ogen heeft of de financiële sector. Omdat er over dit idee veel onduidelijk is, beoordelen we het negatief.

-----------------------

SGP: we maken duidelijke keuzes
De SGP is voor een verhoging van de AOW-leeftijd. Over de uitwerking van deze maatregel is de afgelopen maanden veel maatschappelijk debat geweest. De SGP maakt in dat debat heldere keuzes.
Concreet:

  • De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd naar 67 jaar en daarna gekoppeld aan de levensverwachting.
  • In combinatie met de verhoging van de AOW-leeftijd zet de SGP in op eerlijke kansen op werk voor oudere werknemers. Daarom wordt de premiekorting voor het in dienst houden oudere werknemers vervangen door een bonus voor het in dienst nemen van oudere werknemers.
  • Het moet mogelijk blijven dat mensen toch eerder hun AOW opnemen, bijvoorbeeld omdat ze een zwaar beroep hebben. Dit wordt verrekend in de hoogte van de AOW-uitkering. Als mensen ervoor kiezen om op latere leeftijd met AOW te gaan, dan levert dat een hogere AOW-uitkering op.
  • Momenteel betalen jongeren een groter deel van de AOW dan ouderen. Dit wordt de komende 18 jaar geleidelijk recht getrokken door het fiscale tarief voor ouderen met 1% per jaar te verhogen. Om deze maatregel voor de minima te compenseren, wordt het bruto AOW-bedrag verhoogd.

Ons commentaar:
Bovenstaande passage heeft betrekking op de AOW. Onze discussie gaat over het aanvullende pensioen en niet over de AOW

-------------------

SGP: pensioenleeftijd verhogen
Het pensioenstelsel heeft het door de economische crisis, de dalende rendementen op de beleggingen en de toenemende gemiddelde levensverwachting zwaar te verduren gekregen. Veel pensioenfondsen kunnen hierdoor op dit moment niet meer aan hun toekomstige verplichtingen voldoen. Om het pensioenstelsel ook in de toekomst betaalbaar te houden, zijn duurzame oplossingen nodig. Voor de SGP is het in discussies over het pensioenstelsel belangrijk dat de belangen van alle generaties op een evenwichtige manier tegen elkaar worden afgewogen. Mede daarom heeft de SGP ingestemd met de geleidelijke verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de verhoging van de pensioenrichtleeftijd.

Ons commentaar:
Naar onze mening is het met de pensioenfondsen minder slecht gesteld, dan hier wordt gesuggereerd. Ze maken hogere rendementen dan het kabinet voorstelt. SGP praat het standpunt van de regeringspartijen na en neemt geen onafhankelijke positie in.Verder valt het op, dat we in deze SGP-visie geen woord  lezen over de principes die de SGP wil hanteren bij het hervormen van het pensioenstelsel. Wij van Loon voor later vinden het belangrijk, dat een paar principes in ere worden gehouden: 1. Principe van de solidariteit (samen delen we verlies en winst), 2. Collectiviteit (we doen het samen en laten het niet over aan de markt) 3. We willen als burger zelf zeggenschap: het is ONS geld en WIJ bepalen hoe daarmee wordt omgesprongen. 4. De overheid mag geen geld uit de pensioenpot halen voor andere doeleinden dan het betalen van pensioenen. We kunnen nergens zien dat SGP deze uitgangspunten deelt. 
Reageer op dit item