Pensioenen VVD

dinsdag 3 maart 2015
Thema's:  Stemadvies

Bij de VVD zijn de belangen van gepensioneerden  niet in goede handen. De partij wil verzekeringsmaatschappijen een belangrijkere rol laten spelen in het regelen van de pensioen. Hun primaire opdracht is “winst” maken, vaak niet ten behoeve van de samenleving, maar ten koste van de samenleving. Kijken we naar het feitelijke gedrag van de VVD ten aanzien van de pensioenen: dan heeft deze partij in december 2014 met overtuiging meegewerkt aan het goedkeuren van de nieuwe pensioenwet. Die heeft tot gevolg dat gepensioneerden er de komende jaren fors in koopkracht op achteruitgaan en dat jongeren minder pensioen opbouwen dan ze denken.

Meer informatie treft u onderstaand:

Tekst in zwart = standpunt VVD

Tekst in ROOD = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening NIET)

Tekst in GROEN = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening WEL)

VVD: hervorming pensioenstelsel onvermijdelijk
De afgelopen decennia is de levensduur snel opgelopen. Dit is natuurlijk goed nieuws. Zeker omdat we onze ‘oude dag’ in steeds betere gezondheid doorbrengen. Maar er is ook een keerzijde. De pensioenverplichtingen zullen door de toegenomen levensverwachting met vele tientallen miljarden oplopen.
Daarnaast staan de pensioenfondsen door de dalende rente en de economische crisis onder druk. De VVD wil een sterk pensioenstelsel dat op lange termijn voldoende waarborgen biedt voor een duurzaam en betaalbaar pensioen, ook als de levensverwachting in de toekomst verder stijgt. Om dit te bereiken is het onvermijdelijk dat we het huidige stelsel aanpassen.

Ons commentaar
Dat er iets moet gebeuren is onomstreden.

-----------

VVD: pensioenleeftijd moet omhoog
Allereerst geldt dat voor de AOW. De VVD vindt dat er op korte termijn maatregelen moeten worden genomen om de toekomst van de AOW veilig te stellen. Dat doen we door de AOW versneld te verhogen naar 67 in 2018 en te blijven koppelen aan de levensverwachting. Hoewel de aanvullende pensioenen binnen het domein van de sociale partners vallen, wil de VVD de aanvullende pensioenen harmoniseren met de aanpassingen in de AOW. Dit betekent dat de leeftijd voor aanvullende pensioenen gelijk oploopt met de verhoging van de AOW-leeftijd. De fiscale behandeling van de premies en de opbouw voor het aanvullende pensioen kan hiermee worden geharmoniseerd.

Ons commentaar:
Op onze site gaat het over het aanvullend pensioen, niet over de AOW

----------- 

VVD: pensioengerechtigden krijgen meer zeggenschap
Het is belangrijk dat de pensioenfondsen adequaat bestuurd worden en dat het beleggingsbeleid op een adequate manier geregeld is. Het zorgt er ook voor dat niet alleen werknemers en werkgevers wat te zeggen krijgen over het pensioen, maar ook de pensioengerechtigden zelf. Iedereen die betrokken is (werknemer, werkgever en gepensioneerde) kan zo meebeslissen.

Ons commentaar
De VVD noemt hier een principe, dat ook de organisaties van gepensioneerden heel belangrijk vinden:  de mensen die het geld inleggen, moeten er zelf iets over te zeggen hebben. De VVD geeft niet aan HOE men dat wil realiseren: gaan we voor solidariteit of eigen portemonnee eerst, dus een louter individueel pensioen?

--------------

VVD: ook zzp-ers hebben recht op een goed pensioen
Een groep werkende mensen die niet volledig kan profiteren van het collectieve pensioensysteem, zijn de zzp’ers. Belemmeringen die hen uitsluiten van vrijwillige deelname in collectieve pensioenen worden weggenomen. Voor multinationals moet het mogelijk zijn al hun gepensioneerden in een algemene pensioeninstelling in Nederland onder te brengen.

Ons commentaar
Deze visie wordt algemeen gedeeld. 
Reageer op dit item