Pensioenregels toe aan herziening

zondag 11 maart 2018
Thema's:  Blog

Nog dit voorjaar zal door de Tweede Kamer het nFTK worden geëvalueerd. Die letters staan voor; “Nieuw Financieel Toetsingskader” een tamelijk fantasieloze benaming voor een stelsel van regels dat de afgelopen jaren voor veel gepensioneerden het leven heeft vergald. 
Het nFTK bepaalt aan welke regels pensioenfondsen zich moeten houden, o.a. bij het waarderen van hun verplichtingen. De overheid schrijft voor dat pensioenfondsen daarbij de marktrente als uitgangspunt moeten nemen. Hoe lager de marktrente, hoe minder rendement de pensioenfondsen maken op hun vermogen (althans op papier), des te grotere financiële reserves de pensioenfondsen moeten aanhouden (en dus niet als pensioen kunnen uitkeren) om ervoor te zorgen dat er ook voor toekomstige generaties nog geld in de pensioenpot zit, zelfs als die nog geen premie hebben betaald.

Gepensioneerden betalen de rekening
Mede als gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank is de marktrente de afgelopen jaren tot onder de 2% gedaald, dus moesten de pensioenfondsen steeds grotere reserves opbouwen en dat heeft tot gevolg dat de pensioenen de afgelopen jaren niet zijn geïndexeerd en de meeste gepensioneerden met een aanvullend pensioen behoorlijk wat aan koopkracht hebben ingeleverd.

Steeds meer kritiek
Maar…. er komt uit verschillende hoeken steeds meer kritiek op de pensioenregels van de overheid en de felheid waarmee die door directeur Klaas Knot van De Nederlandsche Bank worden verdedigd.

  • pensioendeskundigen wijzen erop, dat de berekeningssystematiek niet realistisch is en een veel te somber beeld schetst van de toestand van onze pensioenstelsel.
  • in werkelijkheid gaat het met de pensioenfondsen veel beter dan uit de kunstmatige rekenrente systematiek van de overheid blijkt.
  • de pensioenreserves zijn zelfs tijdens de crisis praktisch verdubbeld!

Waarom zo fanatiek?
Het is dus de vraag waarom de overheid zo fanatiek vasthoudt aan het nFTK, waarmee in feite een vertekend beeld wordt gegeven van de toestand van het pensioenstelsel.
Dat negatieve beeld wordt door de overheid vooral gebruikt om te pleiten voor een hervorming van ons pensioensysteem. Over de noodzaak van die hervorming ontstaat steeds meer twijfel.

Er is geld over
Op de website MeJudice, een discussieplatform voor economen, mengen Bernard van Praag (Universiteit van Amsterdam) en Henk Hemmers (oud-medewerker van Philips en Hollandse Signaalapparaten) zich in de discussie.
Ze hebben een aantal berekeningen gemaakt (wat komt er binnen en wat gaat er uit) en wat blijkt: er zit genoeg geld in de pensioenpot om de komende jaren aan alle verplichtingen te voldoen en aan het eind van de rit blijft er dan zelfs nog geld over.
Eerder had de econoom Ad Broere al vergelijkbare berekeningen gemaakt voor het ABP en was tot dezelfde conclusie gekomen.
Er is geen reden voor al die alarmgeluiden.

Pleidooi voor andere rekenmethode
Met het oog op de komende evaluatie van de pensioenregels pleiten ze dan ook voor een andere, meer realistische rekensystematiek en als die er komt zal blijken dat de pleidooien voor hervorming van het pensioenstelsel hun grond missen.
Hun methode is simpel en effectief: kijk wat er binnenkomt aan premie, tel er het werkelijke rendement van de pensioenfondsen bij op, trek eraf wat er uitgekeerd wordt aan pensioenen en kijk over een langere periode naar het eindresultaat.

Geen paniek
“Er lijkt geen reden voor paniek omtrent de stand van de Nederlandse pensioenen. “Men zou zich zelfs kunnen afvragen of er geen ruimte is voor het verlagen van de premie of het verhogen van het pensioen”, zeggen ze in hun bijdrage aan de discussie op MeJudice.
Ook de bewering dat jongeren betalen voor ouderen klopt niet, vinden ze.

Stelselwijziging is niet nodig
Hun slotconclusie: “Onze analyse lijkt sterke indicaties op te leveren, dat ons huidige stelsel “houdbaar” is zonder dat stelselwijzigingen nodig zijn”. Alleen de positie van zzp-ers komt in aanmerking voor verbetering, voegen ze eraan toe.
Ze pleiten ervoor de huidige pensioenregels te wijzigen en daarvoor een andere meer realistische rekensystematiek in de plaats te stellen. De onderbouwing van hun redenering is te vinden op MeJudice.

Hele artikel lezen? www.mejudice.nl 
Reageer op dit item