PvdA

zondag 22 januari 2017
Thema's:  Blog

Verkiezingsprogramma:
PvdA wil: grotere vrijheid pensioenfondsen, geen pensioengarantie
De PvdA wil dat de overheid zich in de toekomst minder vergaand bemoeit met pensioenfondsen. Die moeten een grotere vrijheid van beleggen krijgen.
Daar staat tegenover dat de hoogte van het pensioen op 65-jarige leeftijd dan niet meer wordt gegarandeerd: de omvang van het uiteindelijke pensioen hangt af van de economische ontwikkelingen. De PvdA wil wel dat de pensioenzekerheid toeneemt, naarmate de leeftijd vordert. Dus hoe dichter bij de pensioenleeftijd des te meer zekerheid wil de PvdA de pensioendeelnemer geven over zijn uiteindelijke pensioen.

PvdA wil: behoud van collectiviteit en solidariteit
De PvdA wil de collectiviteit en solidariteit in het pensioenstelsel handhaven.
Spaargeld wordt collectief belegd, risico’s samen gedeeld.
De partij is niet voor individuele pensioenpotjes. Samen beleggen geeft de grootste kans op een mooie opbrengst, vindt de partij.

Maatwerk
Er komt wel meer ruimte om de pensioenuitkering verschillend te laten zijn, al naar gelang de behoefte van de ontvanger.
De verplichting om pensioen op te bouwen geldt tot 2x modaal. Hierboven mag pensioen opgebouwd worden, maar voor eigen rekening.  Sparen voor pensioen blijft tot 100.000 euro belastingvrij. Daarboven is de pensioenpremie niet aftrekbaar zoals ook nu al het geval is.

Achterliggende 4 jaar:
Hierboven lees je de voornemens van de partij voor de komende 4 jaar, maar hoe stelde de partij zich op in de achterliggende regeerperiode? Tijdens de afgelopen regeerperiode heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) ontzettend gedraald in de pensioendiscussie. Ze liet de gepensioneerden in onzekerheid over de toekomst en betrok organisaties van gepensioneerden niet bij haar politieke overleg.
Ze had geen boodschap aan de toenemende onrust.
Het nFTK –de nieuwe regels waaraan pensioenfondsen moeten voldoen en die tot gevolg hebben dat er niet geïndexeerd wordt en de pensioenen misschien verlaagd moeten worden- is door Samsom met verve verdedigd, ook toen bleek dat de nieuwe regels nadelig uitpakten voor de huidige gepensioneerden. 
Het kwam hem ook in eigen kring te staan op het verwijt dat hij vooral bezig was met het uitvoeren van VVD-beleid.
De PvdA verdedigde de nieuwe regels met het argument, dat zo toekomstige kortingen op de pensioenen voorkomen zouden kunnen worden of onwaarschijnlijk zouden zijn.

Wel belastingvoordeel voor werkenden, niet voor gepensioneerden
Toen het kabinet aan het eind van deze kabinetsperiode belastingvoordeeltjes uitdeelde aan alle Nederlanders behalve de gepensioneerden (die ook hebben ingeleverd om het economisch herstel mogelijk te maken) vond PvdA-minister Asscher van sociale zaken het terecht dat de gepensioneerden daarin maar in zeer beperkte mate, of eigenlijk niet meedeelden.
De spijt kwam pas een paar maanden vóór de verkiezingen: toen toonde ook de PvdA zich voorstander van koopkrachtreparatie voor ouderen, een belofte die overigens niet zoveel voorstelt.
Tijdens de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer (2016) stemde de fractie van de PvdA tegen een motie van 50PLUS, waarin gevraagd wordt om maatregelen om kortingen op pensioenen volgend jaar te voorkomen. De PvdA volhardt dus tot het laatste moment in een beleid, dat nadelig is voor 65-plussers.

Standpunten in het kort:
•    Zzp-ers moeten pensioen gaan opbouwen tot de sociale premiegrens.
•    Er moet meer ruimte komen om tegemoet te komen aan individuele wensen van mensen met een aanvullend pensioen. 
•    Collectiviteit blijft behouden.
•    Solidariteit blijft behouden
•    PvdA wil een pensioenstelsel dat lijkt op het huidige stelsel, maar dan zonder de garantie op een tevoren beloofde uitkering.
•    Omdat er geen harde garanties worden gegeven voor een einduitkeringen, zijn tussentijdse kortingen volgens de PvdA niet meer nodig en kan de bewegingsvrijheid van pensioenfondsen worden vergroot.
•    De pensioenopbouw wordt gemaximeerd op 2x modaal.

Samengevat:
De PvdA liet zich in de afgelopen 4 jaar weinig gelegen liggen aan de gepensioneerden. Komt nu met redelijke voorstellen voor een pensioenhervorming. 
Je weet alleen bij deze partij niet wat je daaraan hebt: PvdA-beleid wordt met gemak ingewisseld voor VVD-beleid. 

Resultaten in het verleden maken ons dus zeer argwanend naar de toekomst.

 

Afgelopen vier jaar: rode duim omlaag

Komende vier jaar: code oranje!!

 

  
Reageer op dit item